Ajuntament de Tarragona

Icona de Processos

Processos

Es tracta de crear un espai específic de coneixement de la realitat de la infància i l’adolescència a la ciutat des de la vessant de serveis socials, que permeti coordinar, impulsar i promoure polítiques d’infància municipals, i donar viabilitat a la coordinació i al treball en xarxa de tots els professionals que treballen en temes d’infància, garantint així una intervenció ràpida i eficaç.

Dates clau

Debat previ

05 Set 2022 - 19 Set 2022

Adequació de la normativa local en matèria de subvencions a les recomanacions de l’auditoria del servei de control financer 2020.

Dates clau

Debat previ

15 Jul 2022 - 16 Ago 2022

Disposar d’un instrument de planejament general per al municipi de Tarragona de
naturalesa indefinida.

Dates clau

Debat previ

23 Jun 2022 - 25 Jul 2022

Adaptació de l’espai públic amb mesures que garanteixin la convivència entre humans i animals, juntament amb la seguretat de les persones i dels animals

Dates clau

Debat previ

18 Mai 2022 - 17 Jun 2022

L’Ajuntament de Tarragona té com a competència pròpia l’abastament d’aigua potable a domicili, que al mateix temps és un servei obligatori. Actualment existeix un reglament de l’any 1996 que regula el servei. Però es considera que es tracta d’un reglament nom actualitzat, i que no desenvolupa les potestats de control de l’Ajuntament quan el servei es presta per part d’altres entitats.

Dates clau

Debat previ

28 Abr 2022 - 30 Mai 2022

Adaptació de l’ordenança municipal a les diverses modificacions legislatives aprovades durant els anys 2020, 2021 i 2022.
Creació de tràmits específics a la seu electrònica que comportin més agilitat administrativa.

Dates clau

Debat previ

19 Abr 2022 - 19 Mai 2022

Adaptació de la norma municipal als canvis normatius que s’han produït en relació a aquest impost municipal com a resultat dels pronunciaments judicials.

Dates clau

Publicació esborrany

22 Feb 2022

Al·legacions

22 Feb 2022 - 05 Mar 2022

Modificar la denominació del Consell, de manera que passi a denominar-se Consell Municipal d’Educació, impulsar la participació de tots els sectors.
Acostar el Consell Escolar Municipal a la ciutadania

Dates clau

Debat previ

29 Nov 2021 - 10 Gen 2022

Aprovació del Reglament municipal regulador de la modalitat de prestació de serveis en règim de teletreball a l’Ajuntament de Tarragona i als seus organismes autònoms

Dates clau

Debat previ

02 Nov 2021 - 15 Nov 2021

Publicació esborrany

04 Nov 2022

Al·legacions

04 Nov 2022 - 15 Nov 2022

Redacció d'un reglament del Consell Municipal de Salut de l'Ajuntament de Tarragona.

Dates clau

Publicació esborrany

14 Jun 2021

Es pretén amb aquesta regulació incentivar la producció audiovisual, registrar-la, controlar-la i poder-la fer pública; agilitzant al màxim els tràmits en el procediment d'obtenció de les autoritzacions o llicències necessàries, amb la intenció de promocionar el municipi com a plató per tal d'afavorir la projecció exterior de la imatge de la ciutat i donar suport a la indústria audiovisual, un sector econòmic generador de coneixement i de llocs de feina qualificats.

Dates clau

Debat previ

24 Mar 2021 - 24 Abr 2021

Amb aquesta normativa es pretén dotar a l’Ajuntament de Tarragona d’una estructura de Consells de districte per afavorir la participació ciutadana.

Amb data 1 d'abril de 2021 es sotmet a consideració de la ciutadania el text del Reglament com a pas previ a l'elevació al Consell plenari per la seva aprovació inicial.

Dates clau

Debat previ

04 Mai 2020 - 16 Abr 2021

Propostes

01 Abr 2021 - 16 Abr 2021

Dates clau

Debat previ

06 Mai 2020 - 15 Mai 2020

Dates clau

Publicació esborrany

29 Abr 2020

Al·legacions

29 Abr 2020 - 29 Mai 2020

El buit normatiu i l’elevada demanda en la utilització de l’espai públic de la ciutat per a ocupacions de terrasses i extensions comercials per part dels establiments interessats

Dates clau

Debat previ

11 Mar 2020 - 15 Mai 2020

Degut a la manca de desenvolupament específic, per a l’Ajuntament de Tarragona i els seus organismes dependents, de la normativa estatal i autonòmica en matèria de transparència institucional, es pretén elaborar un marc de referència propi per desenvolupar la normativa vigent.

Dates clau

Debat previ

27 Gen 2020 - 24 Feb 2020

Atesa que la competència per a la cessió dels immobles a les entitats és una matèria exclusivament de caire patrimonial, és a l’Ajuntament, com a propietari d’aquests immobles, a qui li correspon determinar qui pot ésser beneficiari de les cessions i en quines condicions s’ha d’atorgar i utilitzar aquests béns de titularitat municipal.

Dates clau

Debat previ

15 Gen 2020 - 17 Feb 2020

Fixar el nou règim de les contraprestacions econòmiques per explotació d’obres públiques o prestació de serveis públics en règim de dret privat, i tanca el debat i dubtes fins avui existents. En aquest sentit, especifica que quan s’actuï de forma directa mitjançant personificació privada, o gestió indirecta, les contraprestacions econòmiques per explotació d’obres públiques o prestació de serveis públics tindran la condició de prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari, d’acord amb el previst a l’article 31.1 de la Constitució.

Dates clau

Publicació esborrany

02 Des 2019

Al·legacions

03 Des 2019 - 20 Gen 2020

Amb aquesta iniciativa es pretenen solucionar, mitjançant la regulació dels emissors acústics i l'establiment de procediments per al seu control i inspecció, tots aquells problemes existents per sorolls a la ciutat de Tarragona, especialment aquells produïts per activitats i instal·lacions sorolloses. Igualment, es determinaran mesures preventives per a evitar l'aparició d'aquests problemes mitjançant accions de control previ.

Dates clau

Debat previ

10 Abr 2019 - 11 Mai 2019

Es preten modificar el Reglament Orgànic Municipal per possibilitar que els Consellers i les Conselleres que, per algunes causes justificades, no hi puguin assistir presencialment a les sessions d’òrgans col·legiats, ho puguin fer, exercint també el dret a vot, per mitjans electrònics i/o telemàtics.

Dates clau

Debat previ

03 Abr 2019 - 05 Mai 2019

El règim d’intervenció administrativa dels actes de construcció, edificació i ús del sòl, ha experimentat una important modificació en els últims anys, de forma que el règim de comunicació prèvia s’ha generalitzat més per sobre del d’autorització administrativa, delimitant-se de forma més clara els supòsits sotmesos a llicència urbanística.

Dates clau

Publicació esborrany

07 Gen 2019

Propostes

07 Gen 2019 - 08 Feb 2019

L'objectiu de la norma, en aquest cas, d'aquesta ordenança municipal, és la de regular les prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari per a la prestació de serveis públics municipals, en règim de concessió, mitjançant societats d’economia mixta, entitats públiques empresarials, societats de capital íntegrament públic, i altres fórmules de dret privat.

Dates clau

Publicació esborrany

17 Des 2018

Propostes

17 Des 2018 - 17 Gen 2019